Computer crime act 2007. Key features of the Computer Crimes Act 2019-02-03

Computer crime act 2007 Rating: 7,2/10 1286 reviews

Thailand Computer Crime Law Act

computer crime act 2007

Abeyratne said trends were developing to shift the nature of crimes from traditional to Hi-Tech and Computer or its network may be used as a tool or a storage item to commit crimes in the near future. Any person who intentionally does any act, in order to secure for himself or for any other person, access to— a any computer ; or b any information held in any computer, knowing or having reason to believe that he has no lawful authority to secure such access, shall be guilty of an offence and shall on conviction be liable to a fine not exceeding one hundred thousand rupees, or to imprisonment of either description for a term which may extend to five years, or both such fine and imprisonment. Regarding seizure or attachment under Section 18 8 , a relevant competent official must issue a letter of seizure or attachment to the person who owns or possesses that computer system as evidence. มาตรา 16 ผู้ใดนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ที่ประชาชนทั่วไปอาจเข้าถึงได้ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่ปรากฏเป็นภาพของผู้อื่น และภาพนั้นเป็นภาพที่เกิดจากการสร้างขึ้น ตัดต่อ เติม หรือดัดแปลงด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือวิธีการอื่นใด ทั้งนี้ โดยประการที่น่าจะทำให้ผู้อื่นนั้นเสียชื่อเสียง ถูกดูหมิ่น ถูกเกลียดชัง หรือได้รับความอับอาย ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสามปี หรือ และปรับไม่เกิน หกหมื่น สองแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ถ้าการกระทำตามวรรคหนึ่งเป็นการกระทำต่อภาพของผู้ตาย และการกระทำนั้นน่าจะทำให้บิดา มารดา คู่สมรส หรือบุตรของผู้ตายเสียชื่อเสียง ถูกดูหมิ่น หรือถูกเกลียดชัง หรือได้รับความอับอาย ผู้กระทำต้องระวางโทษดังที่บัญญัติไว้ในวรรคหนึ่ง ถ้าการกระทำตามวรรคหนึ่ง หรือวรรคสองเป็นการนำเข้า ข้อมูล สู่ระบบคอมพิวเตอร์โดยสุจริต อันเป็นการติชมด้วยความเป็นธรรม ซึ่งบุคคลหรือสิ่งใดอันเป็นวิสัยของประชาชนย่อมกระทำ ผู้กระทำไม่มีความผิด ความผิดตามวรรคหนึ่ง และวรรคสองเป็นความผิดอันยอมความได้ ถ้าผู้เสียหายในความผิดตามวรรคหนึ่ง หรือวรรคสองตายเสียก่อนร้องทุกข์ ให้บิดา มารดา คู่สมรส หรือบุตรของผู้เสียหายร้องทุกข์ได้ และให้ถือว่าเป็นผู้เสียหาย Section 16. Any competent official who violates paragraph one must be subject to imprisonment for no longer than three years or a fine of not more than sixty thousand baht, or both. Chapter 2 Competent Officials Section 18. In most cases, convictions of those charged with lese majeste insulting the monarchy result in harsh sentences.

Next

The Island

computer crime act 2007

The amendments expand data collection and other investigatory powers under the act by granting their use in any criminal offense under other laws that involve the use of computer systems, computer data, or devices for carrying out the offense. The court may allow only one or several time extensions, however altogether for no longer than sixty days. Doing any act to secure unauthorised access in order to commit an offence. Samuiforsale provides general Thai legal information and law resources in English over the Internet. Proof of document issued by an expert or a Police Officer. °åºø¨ Çå°ñ ÌÃåïŒ 1977 ¡â¨ 8 ¼Ç¾ ¤¼ÚÀ¾ À¾ïºà ¤¼ÚÀ¾ ¾ùºøïÆà¨ëĨà ̿;à ÉêÉ ¼, ¦à À¾ïºà ¤ÀïÈ੾ïÆà Íå ïŠ À¾ïºà ¨åÚÆ Ì¿Íå ïŠ À¾º Æ´ïºà Éì ÉæǼú¤ÀïÈ੾ïÆà ̿;à ÉǼ¨à, ¦à À¾ïºà ¨åÚÆÆ Ì¿Íå ï¼àÊÀåȾ ï¼àÊÀåȾ ÉæǼúÌàÉÃåÉïÆà ÉǼ¨à ïÍåà ï¼àÊÀåȾ ÉǼ¨´ ̊¾འÉǼ¨à ïÍåà ¡å¼úÆ ï¾å—Æ Æêºëï¼ÊÀåȾ ïͺëÉȾà ïÀÎÅ Éì ÉǼ¨à ÉÊïƾ, Êòé Èâ¨å ¡å¸¶É Íå à à è à à ê ÂÉ.

Next

Thailand: Cyber Crime Act Tightens Internet Control

computer crime act 2007

¨øÌƊ ºæ¾æºàº¨ë —Ìè¾,à ÍúºåĺåÄ ºÄå ¤ï¼Ìå ïÍåà ïɾºà è¾éºñ¾ê¨íÈ ï¾åɾ Ɗ ºæ¾æºàº¨ë ¤ï¼Ìå —ÀòïŒÊÆ¨à ¡ºà¨Çªæ¾ùÄ Ì¿Íå Ɗ¨òèÆåɨà Ìèó ¨ø×Ä ¡ Ɗ ÀÖª¸¨Æ¨´ ; ïÍåàÉǼ¨à ÂÉ. Normal use of computer not to be hampered. If there is no owner of such computer thereby, the competent official should submit a copy of said memorandum as soon as possible. But clearly, those petitioning against the law felt differently. ¡ ÀÖª¸¨Æ¨ à ïÍå à ÀÖª¸¨Æ¨ à —Ì è ¾ à ïÍå à ¾ùºø —ïÇåàž ïÈÌ ÀÖª¸¨Æ¨à ºëÎ ïÍåà Ìèó ¨Ç¾, ÍêÉÄåÇæ ɾ ¼ºàº ¼ºàº ¡ºà¨Ç ªæ¾ùÄ ÉǼ¨à ÂÉ. ¡â¨ 163, ¨èÇæÎÀ¾ Äåɺ, ï¨åÎÅ 05, Ç°ïÆà ÀòÉîºàºø ï¼ÀåںàºëïŒ,Àò ¨ åʾ ¨åÚÆåâÊïÆà ¡“¨å× ïɺ ÌçÄ ÉÚËÆ¨Ä ï¼ÌæŠÂÚ ÄÌ 15 Éæ¾ø ¼ú ¾ ´ ïÀÇ ¼åƨ Äê ¼ Èà ïªÉå ÀÌê É ¦Îïž ¦¨à ¦¨à ÉÚËÆ Ì¿Íå ¦à É å ÈÂ媺 Íæ¨ø Æ.


Next

Computer crimes act_no_24_of_2007(s) Sri Lanka

computer crime act 2007

The authorities can act as moral crusaders by policing online content and determining what they feel are breaches. When the court issues an order to suppress the dissemination of or to remove such computer data per Paragraph One or Paragraph Two, the competent official may suppress the dissemination of or remove the computer data themselves or instruct the service provider to suppress the dissemination of or remove the computer data. Any person knowing of a measure to prevent access to a computer system specifically created by a third party illegally discloses that measure in a manner that is likely to cause damage to the third party, then they shall be subject to imprisonment not exceeding one year or a fine not exceeding twenty thousand baht, or both. Power of police officer to arrest, search and seize. Other offences sought to be created include unauthorised obtaining of information from a computer or a storage medium; unauthorised use of computer service and interception of data; selling, importing or distributing any device or computer access code or password for the commission of offences under the Act; providing access information to a service without authority or in breach of a contract. Therefore, it is deemed appropriate to stipulate measures aimed at preventing and suppressing such acts. มาตรา 2 พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนด สามสิบวัน หนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป Section 2.

Next

Computer crimes act_no_24_of_2007(s) Sri Lanka

computer crime act 2007

A relevant competent official shall not disclose or deliver computer data, computer traffic data or service users' data acquired under Section 18 to any person. ¡ÉÌà»åɨ ¼û ; ¡å ïŠ À¾º Æ´ïºà ÉǼ¨à ÉÊïƾà ÌÄ¾à—º ɾ ¨òèÆåɨà ïÍàºëïɾà Íå¾øÆ´ Àºà ¨Î ïÍåà Íå¾øÆ´ Àºàɾྴ ºøÂê¾å Éì, ÀÖª¸¨, ÀÖª¸¨ Éæ¶ Ì´Í¾, ïºåǺëÇæ ¡¼åÎ ¨åÈÆ ºëÎ ¼û Êòé Èâ¨åÉ ºëÎ ïÍåà ¢¾à Àè´º ºøÂì ¡ÉÌà»åɨ ¼û ; ¡æ ïŠ À¾º Æ´ïºà ÉǼ¨à Ìèó ¨ø×Ä Ì¿Íå Ã嗺 ¨Ç¾ ȼ Ɗ ÀÖª¸¨ ¡å®Æ¾ ïÍåà ¼ºº ïÍåà ̾¾ïŒ¼¾ à à ø ÀÍÌê¨Ä ¡æºëÝ ÀÖª¸¨ ÀÍÌê¨Ä ïÍåà ïÌàÉÆ ¡¼åÎ ¨åÈÆ ºëÎ Êòé Èâ¨åÉ ºëÎ ïÍåà ¢¾à Àè´º Ɗ Ìà»å¾Æ¨ Àå¼ ÄìÈè¨ Ñ ºøÂê¾ ¡ÉÌà»åɨ ¼û ; ïÍåà ¡ç ïŠ À¾º Æ´ïºà Ɗ ÉǼ¨à Ìèó ¨ø×Ä Äªú¾à, Ç°Æ´ ïÍåà Êòé Èâ¨åïŒ ïÍåà ¢¾à À´º À¼âŽ Ɗ ºæ¾æºº¨ë´ è ú à Àå¶êɨà ïÍåà ¡ÈåÃƨà Êòé Èâ¨åÉ ºëÎ ïÍåà ¢¾à Àè´º Ìèó ¨Ç¾ ¡ÉÌà»åɨ ¼û,ïŠ À¾ïºà —“—½å¾ ¡¼åÎ ¨Ç ªº Æêºë Æ. Any person knowing of computer data, computer traffic data or a service user's data acquired by a relevant competent official under Section 18 and disclosing it to any person shall be subject to imprisonment for no longer than two years or a fine of not more than forty thousand baht, or both. This was in the case of the Thon Buri doctor and brokerage employees who were charged with spreading false rumors concerning the health of the King of Thailand. Any person who intentionally does any act, in order to secure for himself or for any other person, access to— a any computer; or b any information held in any computer, knowing or having reason to believe that he has no lawful authority to secure such access, shall be guilty of an offence and shall on conviction be liable to a fine not exceeding one hundred thousand rupees, or to imprisonment of either description for a term which may extend to five years, or both such fine and imprisonment. The types of service provider to whom the provisions under paragraph one shall apply and the timing of this application shall be established by a Minister and published in the Government Gazette.

Next

Sri Lank’s COMPUTER CRIME ACT, No. 24 OF 2007

computer crime act 2007

The person appointed as a competent official per this Act shall be entitled to extra remuneration as prescribed by the Minister with approval from the Ministry of Finance. Offences under this Act to be investigated under the provisions of the Code of Criminal Procedure. In case of necessity and emergency, the competent official may file the petition for the court order per Paragraph One before obtaining any approval from the Minister, and the competent official with approval from the Computer Data Screening Committee may file the petition for the court order per Paragraph Two before obtaining any authorization from the Minister, but it is obliged that they urgently bring the matter to the attention of the Minister. However, if necessary, a relevant competent official may instruct a service provider to store data for a period of longer than ninety days but not exceeding one year on a special case by case basis or on a temporary basis. In the performance of duties, a competent official must produce an identity card to a relevant person. The service provider must keep the necessary information of the service user in order to be able to identify the service user from the beginning of the service provision, and such information must be kept for a further period not exceeding ninety days after the service agreement has been terminated.


Next

Computer crimes act_no_24_of_2007(s) Sri Lanka

computer crime act 2007

The Act empowers the experts with specific powers, such as visiting the scene of crime for purposes of investigation, to access and examine computer systems, data or information held in a computer, etc. When the court approves permission, and before taking any action according to the court order, the competent official shall submit a copy of the reasonable ground memorandum to show that an authorization under Section 18 4 , 5 , 6 , 7 and 8 , must be employed against the owner or possessor of the computer system, as evidence thereof. —ÄÚʾ ¨òèÆåÉÈèƨ ¼û Ɗ ïÌåà¼úÌè ¨ø×Ĩà ïÍåà ÀרàËåÌåÄå¾ñ ¨ø×Ĩà ïÄïÍÆɾ ïÍåà ïɾºà Ɗ ï¼Æ¨à Ìèó ¨Ç¾ ÌçÄ ïÀåÈèÌàÃå—ºÆ ¡ÉÍúÇï¾å¨Î Æêºë ÂÉ. Expanding the scope of the law to include all other offences Section 18: Offences committed under other laws that were done with the aid of a computer, computer data or computer storage device can also be punishable under this law. Using of illegal devices an of f enc e. The jurisdiction to hear, try and determine all offences under this Act shall be vested with the High Court : Provided however that where the provisions of the Extradition Law, No.

Next

Computer Crime Act Criminal Law

computer crime act 2007

If a party injured by an offence under paragraph one has died before filing a complaint, then their parents, spouse or children may file a complaint and shall be deemed to be the injured party. Since the May 2014 coup, Thai authorities have charged at least 68 people with lese majeste, mostly for posting or sharing comments online. Police officer to record and afford access to seized data. Any service provider who intentionally supports or consents cooperates, consents or acquiesces to the perpetration of an offense under Section 14 within a computer system under their charge shall be subject to the same penalty as that imposed upon a person perpetrated an offense under Section 14. ¦Éæ¾ø ÌçÄ Ìͺø¨Æ¨àÄ Ìå¨àËè ÉÊïÆ¾à ¡¼åÎ ¨Ç ªº Æêºë ¡ºÇ, ÄêÈà ÂæÈàÄ´ ¦Íú ¼æ¨àïɾ ¨Çæ¸ê ÀèÎ誺 Íæ¨ø Ìå¨àËè —Æ Æêºë Æ. Those who input any kind of computer data that is deemed as obscene, offensive to the kingdom, or that is terrorism-related will also be tried under the section.

Next